Privacyverklaring

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog respecteert uw privacy

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Dienst houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018. De Dienst is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen is dat steeds mogelijk via onderstaande gegevens:

Dienst voor Gezinszorg De Regenboog

Burchtstraat 61, 9150 Kruibeke

info@thuiszorgderegenboog.be

03/210 96 60

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het garanderen van optimale dienstverlening (in termen van zorgverlening, communicatie en facturatie).
 • Het verstrekken van door u gevraagde informatie.
 • Het verstrekken van nieuwsbrieven, brochures, en uitnodigingen mits toestemming van de betrokkene.
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verzamelen, opslagen, en verwerken.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm, e-mail, rijksregisternummer, geboortedatum, doktersattest,gezondheidsgegevens,..
 • Familiale gegevens: gezinssamenstelling, burgerlijke staat, sociaal netwerk, mantelzorger(s),…
 • Financiële gegevens: inkomensgegevens, uitkeringen, maandelijkse kosten, betalingsgegevens,…

De persoonsgegevens van eventuele mantelzorger(s) zullen zich beperken tot het strikt noodzakelijke voor een optimale dienstverlening, verwerking kan steeds vrijblijvend en kosteloos geweigerd worden door contact op te nemen met de Dienst.

De verzamelde gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Bovendien worden niet meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk voor de werkzaamheden.

Wat is de verwerkingsgrond?

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw verwerkt persoonsgegevens op basis van:

 • De overeenkomst die u aanging of aangaat met de Dienst voor het gebruik van één of meerdere diensten of activiteiten.
 • Wettelijke verplichtingen en het bekomen van subsidies.
 • Het gerechtvaardigd belang van de organisatie.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van:

 • Organisaties aan wie overdracht wettelijk verplicht is.
 • Onderaannemers met verwerkerscontract (bijv. het verzorgen van de IT- infrastructuur).

Ook hierbij wordt de beveiliging van uw persoonsgegevens gegarandeerd. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee er geen verwerkerscontract werd afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen (Woonzorgdecreet, 13 maart 2009). Daarna vernietigen we deze persoonsgegevens of bewaren we ze op een manier dat ze niet meer herleidbaar zijn tot een persoon.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Dienst nam volgende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle medewerkers die namens de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en zijn bovendien geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Er wordt een wachtwoordbeleid gehanteerd op al onze systemen.
 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware.

Uw recht op inzage, correctie of verwijdering

U behoudt steeds de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de door de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw verwerkte persoonsgegevens kosteloos in te zien.
 • Recht op correctie: u heeft het recht uw gegevens kosteloos te laten wijzigen indien deze niet langer juist zijn.
 • Recht op verwijdering: u heeft het recht uw gegevens kosteloos te laten verwijderen indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Voordat een verzoek in behandeling wordt genomen dient u zich te identificeren. U kan dit doen door langs te komen bij de Dienst voor Gezinszorg De Regenboog vzw en originele identiteitskaart of paspoort te tonen. Indien het gaat over minderjarigen dient het verzoek ingediend te worden door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Uw verzoek wordt binnen de 30 dagen beantwoord.

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Dit verzoek dient schriftelijk of via email gemotiveerd worden. Indien het verzet gerechtvaardigd is wordt de verwerking stopgezet binnen de 30 dagen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de Dienst te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst. Ook hiervoor dient u zich te identificeren door langs te komen bij de Dienst met uw originele identiteitskaart of paspoort.

Klachten

Indien u meent dat uw persoonsgegevens verkeerd werden verwerkt kunt u steeds contact opnemen met de Dienst. U behoudt overigens ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de privacy bescherming.

Akkoord met Privacyverklaring en Cookiebeleid.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en ons cookiebeleid. Zolang u gebruik maakt van de website https://www.thuiszorgderegenboog.be/ zonder het gebruik van cookies uitdrukkelijk te weigeren, gaat u akkoord met het gebruik van de cookies.

Op onze website zijn er links voorzien naar andere websites. De Dienst Voor Gezinszorg De Regenboog v.z.w. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, kan dit steeds via info@thuiszorgderegenboog.be. We behouden te allen tijde het recht ons Privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.